Faaliyet Raporu

Anasayfa » Faaliyet Raporu

2019 BDDK Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız…

2018 BDDK Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız…

2017 BDDK Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız…

2016 BDDK Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız…

2015 BDDK Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız…

Faaliyet Raporu

2013 FAALİYET RAPORU

REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 1. Genel Bilgi

 

1Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda
Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 26’ncı maddesinde yetkili denetim
kuruluşlarının yıllık faaliyetleri hakkında yönetmelikte yer alan asgari
hususları içeren ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir
rapor hazırlayarak her hesap dönemini takip eden üç ay içinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. Raporun
aşağıdaki bölümlerinde, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Rehber A.Ş.) hakkında anılan yönetmelikte yer alan asgari hususlar yer
almaktadır.

 

 1. Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı:

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2013  tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

 

Adı Soyadı Ortaklık Payı (%) Pay Tutarı (TL)
Adil ÖNER 49,60 49.600
Arslan KAYA 48,015 48.015
Alper ŞİMŞEK 1,885 1.885
Şefik ÇAKMAK 0,10 100
Lokman Y. YILDIZHAN 0,10 100
Barlas ARAT 0,10 100
Ali Bayazıt BALCI 0,10 100
Uğurcan ÖZSES 0,10 100
TOPLAM 100,00      100.000

 

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2013 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden
oluşmaktadır:

 

 Yönetim Kurulu Başkanı Adil ÖNER
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lokman Y. YILDIZHAN
 Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayazıt BALCI

 

III. Yurtdışı Ortaklığı

 

Rehber A.Ş.’nin yurtdışında faaliyet gösteren bir bağımsız denetim şirketi ile bir
ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak merkezi İspanya’da bulunan“ANTEA Alliance of
Independent Firms” bağımsız firmalar ittifakı derneği üyesidir.

 

 1. Kalite Güvencesi Sistemi ve Sistem Etkinliği

Rehber A.Ş. ülkemiz mevzuatında yer alan hükümler, uluslararası denetim standartları,
denetim mesleğinin gerektirdiği genel kabul görmüş kural ve düzenlemeler ve
Rehber A.Ş.’nin Etik Kuralları doğrultusunda; bağımsız denetim faaliyetlerinin
etkinliği, verimliliği, sonuçlarının tarafsızlığı ve doğruluğunu teyit edecek
bir kalite güvencesi sistemi oluşturmuştur.

Kalite Güvencesi Sistemi; hizmetin gerektirdiği mesleki gereksinimlerin sağlanması,
personel seçimi, personelin mesleki gelişimi, denetimlerin planlanması, görev
dağılımı, denetimin zaman planı, bağımsız denetim hizmetinin yürütülmesinde
etkin bir kontrol sistemi oluşturulması, müşterilerin kabul edilmesi, mevcut
müşterilerle bağımsız denetim ilişkisinin sürdürülmesi, bağımsız denetim
çalışmalarının iç kontrolü, kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin gözden
geçirilmesi konularını içerir ve bu ana başlıkların uygulama prosedürlerini
anlatır.

 

 1. İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Bankalar

Rehber A.Ş. tarafından 2013 yılında İller Bankası A.Ş.’nin finansal tablolarının bağımsız
denetimi gerçekleştirilmiştir.

 1. Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinin İç Kontrolü, Mesleki İlke ve
  Kurallara Uyumu

Gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetimlere ait denetim dosyaları ve bu denetimlerde yer alan
denetçiler yetkili sorumlu ortak başdenetçi tarafından kalite güvencesi
politika ve prosedürleri, mesleki düzenlemeler ile denetim sonuçlarının
güvenilirliği açısından incelenmiş ve bu incelemelerin sonuçlarını gösteren
görev raporları düzenlenmiştir.

Hazırlanan görev raporlarında denetimlerin tüm yönleri ve denetçilerin mesleki
davranışlarıyla bağımsızlık ilkesine uygun olduğu; çalışmalarda mesleki özen ve
titizliğin sağlandığı, denetim sonuçlarının güvenilir olduğu belirtilmiştir.

Görev raporunu düzenleyen yetkili sorumlu ortak başdenetçi, değerlendirme
sonuçlarının denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve denetimlerde
verimliliği ve etkinliği arttırmak için ilgili denetçilerle bir toplantı
düzenleyerek yaptığı tespitleri denetçilere aktarmıştır.

VII. İstihdam Edilen Bağımsız Denetçilerin Meslek İçi Eğitimi

İşe alım süreci Rehber A.Ş. tarafından belirlenen prosedürler izlenerek ve kalite
güvence sistemindeki ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Denetim personelinin mesleki eğitim programı;

 1. a)  İş başı eğitim
 2. b) Mesleki yayınların ve yasal düzenlemelerin sürekli takip edilmesini sağlamak
  üzere bireysel çalışma
 3. c) Firma genelinde düzenlenen eğitim programları
 4. d) Meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve diğer kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, kurs,
  workshoplar… gibi eğitim faaliyetlerine katılım, ana başlıklarından oluşur.

Bu esaslar gözetilerek hazırlanan 2013 yılı eğitim programı şöyledir:

Tüm denetçilerin katıldığı temel mesleki eğitimler aşağıdaki konu başlıklarında yıl
içine yayılarak verilmiştir.

 

–    Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uygulamaları

–     Türkiye Muhasebe Standartları,

–    Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Teknikleri, Bağımsız Dış Denetim

–      BDDK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–     EPDK, SPK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–    Meslek Hukuku, Vergi Hukuku ve dönemde ortaya çıkan değişiklikler

Eğitmenler Rehber A.Ş.’nin başdenetçileri ve sorumlu ortak başdenetçileridir. Konular
karmaşıklığı ve denetçilerin mesleki gelişim planlarına göre denetçiler ve
denetçi yardımcıları arasında paylaştırılmış, ilgili başdenetçi gözetiminde
çalışan denetçi ve denetçi yardımcıları konularla ilgili hazırladıkları
sunumları diğer çalışanlarla paylaşmışlardır.

Eğitimlerde güncel mevzuatın izlenmesi yönünde değişikliklerin duyurulması ve tartışılması
ile uygulamada sık karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik eğitim
çalışmalarına öncelik verilmektedir.

VIII. Bankalarda Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinden Elde Edilen
Kazançlar ve Finansal Durum

Rehber A.Ş. tarafından 2013 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirdiği İller Bankası
A.Ş.’den 19.087,50-TL. tutarında denetim ücreti alınmıştır. Henüz fatura
edilmeyen 51.912,50-TL tutar denetim ücreti mevcuttur. Rehber A.Ş.’nin 2013
hesap dönemi gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir:

 

  A- BRÜT SATIŞLAR 423.583
– Yurt İçi Satışlar 423.583
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C- NET SATIŞLAR 423.583
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (250.588)
– Satılan Hizmet Maliyeti (-) (250.588)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 172.995
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (156.517)
– Genel Yönetim Giderleri (-) (156.517)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 16.477
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR. 37.106
– Faiz Gelirleri 15.604
– Kambiyo Karları 4.102
– Diğer Olağan Gelir Karlar 17.400
G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-) 0
– Kambiyo Zararları (-) 0
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 53.584
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 53.584
K- DÖN.KAR.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) (10.834)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 42.750

Yukarıda yer alan gelirlerin hizmet grupları itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

2013
Yılı Gelirlerinin Hizmetlere Dağılımı
Bağımsız Denetim Hizmetleri 279.951
Danışmanlık Hizmetleri 143.632
Kira 17.400
TOPLAM 440.983

 

 

 

Adil ÖNER Lokman Y. YILDIZHAN Ali Bayazıt BALCI
 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu
Üyesi

 

————————————————————————————————————

2012 FAALİYET RAPORU

REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 1. Genel Bilgi

 

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 26’ncı maddesinde yetkili denetim kuruluşlarının yıllık faaliyetleri hakkında yönetmelikte yer alan asgari hususları içeren ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir rapor hazırlayarak her hesap dönemini takip eden üç ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. Raporun aşağıdaki bölümlerinde, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Rehber A.Ş.) hakkında anılan yönetmelikte yer alan asgari hususlar yer almaktadır.

 

 1. Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı:

 

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı Ortaklık Payı (%) Pay Tutarı (TL)
Arslan KAYA 48,00 48.000
Adil ÖNER 49,60 49.600
Uğurcan ÖZSES 0,10 100
Şefik ÇAKMAK 0,10 100
Lokman Y. YILDIZHAN 0,10 100
Barlas ARAT 0,10 100
Ali Bayazıt BALCI 0,10 100
Alper ŞİMŞEK 1,89 1.885
Bülent ERSAN 0,01 5
Faruk EROĞLU 0,01 5
Namık Kemal GÜNDÜZ 0,01 5
TOPLAM 100,00      100.000

 

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Başkanı Adil ÖNER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lokman Y. YILDIZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayazıt BALCI

 

 

 

III. Yurtdışı Ortaklığı

 

Rehber A.Ş.’nin yurtdışında faaliyet gösteren bir bağımsız denetim şirketi ile bir ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak merkezi İspanya’da bulunan“ANTEA Alliance of Independent Firms” bağımsız firmalar ittifakı derneği üyesidir. Ayrıca merkezi Amerika’da bulunan “Control Solution International” iç kontrol ve denetim şirketinin Türkiye lisansörüdür.

 

 1. Kalite Güvencesi Sistemi ve Sistem Etkinliği

Rehber A.Ş. ülkemiz mevzuatında yer alan hükümler, uluslararası denetim standartları, denetim mesleğinin gerektirdiği genel kabul görmüş kural ve düzenlemeler ve Rehber A.Ş.’nin Etik Kuralları doğrultusunda; bağımsız denetim faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, sonuçlarının tarafsızlığı ve doğruluğunu teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi oluşturmuştur.

Kalite Güvencesi Sistemi; hizmetin gerektirdiği mesleki gereksinimlerin sağlanması, personel seçimi, personelin mesleki gelişimi, denetimlerin planlanması, görev dağılımı, denetimin zaman planı, bağımsız denetim hizmetinin yürütülmesinde etkin bir kontrol sistemi oluşturulması, müşterilerin kabul edilmesi, mevcut müşterilerle bağımsız denetim ilişkisinin sürdürülmesi, bağımsız denetim çalışmalarının iç kontrolü, kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi konularını içerir ve bu ana başlıkların uygulama prosedürlerini anlatır.

 1. İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Bankalar

Rehber A.Ş. tarafından 2012 yılında bankalarda herhangi bir bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir.

Rehber A.Ş. tarafından 2012 yılında Met-Ay Faktoring Hizmetleri A.Ş. finansal tablolarının denetimi gerçekleştirilmiştir.

 1. Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinin İç Kontrolü, Mesleki İlke ve Kurallara Uyumu

Gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetimlere ait denetim dosyaları ve bu denetimlerde yer alan denetçiler yetkili sorumlu ortak başdenetçi tarafından kalite güvencesi politika ve prosedürleri, mesleki düzenlemeler ile denetim sonuçlarının güvenilirliği açısından incelenmiş ve bu incelemelerin sonuçlarını gösteren görev raporları düzenlenmiştir.

Hazırlanan görev raporlarında denetimlerin tüm yönleri ve denetçilerin mesleki davranışlarıyla bağımsızlık ilkesine uygun olduğu; çalışmalarda mesleki özen ve titizliğin sağlandığı, denetim sonuçlarının güvenilir olduğu belirtilmiştir.

 

Görev raporunu düzenleyen yetkili sorumlu ortak başdenetçi, değerlendirme sonuçlarının denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve denetimlerde verimliliği ve etkinliği arttırmak için ilgili denetçilerle bir toplantı düzenleyerek yaptığı tespitleri denetçilere aktarmıştır.

VII. İstihdam Edilen Bağımsız Denetçilerin Meslek İçi Eğitimi

 

İşe alım süreci Rehber A.Ş. tarafından belirlenen prosedürler izlenerek ve kalite güvence sistemindeki ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Denetim personelinin mesleki eğitim programı;

 1. a)  İş başı eğitim
 2. b) Mesleki yayınların ve yasal düzenlemelerin sürekli takip edilmesini sağlamak üzere bireysel çalışma
 3. c) Firma genelinde düzenlenen eğitim programları
 4. d) Meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve diğer kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, kurs, workshoplar… gibi eğitim faaliyetlerine katılım, ana başlıklarından oluşur.

Bu esaslar gözetilerek hazırlanan 2012 yılı eğitim programı şöyledir:

Tüm denetçilerin katıldığı temel mesleki eğitimler aşağıdaki konu başlıklarında yıl içine yayılarak verilmiştir.

 

–     Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uygulamaları

–     Türkiye Muhasebe Standartları,

–    Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Teknikleri, Bağımsız Dış Denetim

–     BDDK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–     EPDK, SPK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–     Meslek Hukuku, Vergi Hukuku ve dönemde ortaya çıkan değişiklikler

Eğitmenler Rehber A.Ş.’nin başdenetçileri ve sorumlu ortak başdenetçileridir. Konular karmaşıklığı ve denetçilerin mesleki gelişim planlarına göre denetçiler ve denetçi yardımcıları arasında paylaştırılmış, ilgili başdenetçi gözetiminde çalışan denetçi ve denetçi yardımcıları konularla ilgili hazırladıkları sunumları diğer çalışanlarla paylaşmışlardır.

Eğitimlerde güncel mevzuatın izlenmesi yönünde değişikliklerin duyurulması ve tartışılması ile uygulamada sık karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verilmektedir.

VIII. Bankalarda Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar ve Finansal Durum

 

Rehber A.Ş. 2012 yılında bankalarda bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir. Rehber A.Ş.’nin 2012 hesap dönemi gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir:

 

A- BRÜT SATIŞLAR 339.045
– Yurt İçi Satışlar 250.714
– Diğer Gelirler 88.331
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C- NET SATIŞLAR 339.045
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (209.138)
– Satılan Hizmet Maliyeti (-) (209.138)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 129.907
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (109.332)
– Genel Yönetim Giderleri (-) (109.332)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 20.575
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR. 25.559
– Faiz Gelirleri 5.413
– Kambiyo Karları 2.106
– Diğer Olağan Gelir Karlar 18.040
G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-) (479)
    – Kambiyo Zararları (-) (479)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 45.655
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.146
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (906)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 45.895
K- DÖN.KAR.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) (9.442)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 36.453

 

Yukarıda yer alan gelirlerin hizmet grupları itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

2012 Yılı Gelirlerinin Hizmetlere Dağılımı

Bağımsız Denetim Hizmetleri

197.153

Danışmanlık Hizmetleri

53.560

 

Diğer

 

88.332

 

TOPLAM

 

339.045

 

 

 

 

Adil ÖNER Lokman Y. YILDIZHAN Ali Bayazıt BALCI
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

 

2011 FAALİYET RAPORU

REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 1. Genel Bilgi

 

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 26’ncı maddesinde yetkili denetim kuruluşlarının yıllık faaliyetleri hakkında yönetmelikte yer alan asgari hususları içeren ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir rapor hazırlayarak her hesap dönemini takip eden üç ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. Raporun aşağıdaki bölümlerinde, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Rehber A.Ş.) hakkında anılan yönetmelikte yer alan asgari hususlar yer almaktadır.

 

 1. Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı:

 

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2011 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

 

 

Adı Soyadı Ortaklık Payı (%) Pay Tutarı (TL)
Arslan KAYA 48,00 48.000
Adil ÖNER 49,60 49.600
Uğurcan ÖZSES 0,10 100
Şefik ÇAKMAK 0,10 100
Lokman Y. YILDIZHAN 0,10 100
Barlas ARAT 0,10 100
Ali Bayazıt BALCI 0,10 100
Alper ŞİMŞEK 1,89 1.885
Bülent ERSAN 0,01 5
Faruk EROĞLU 0,01 5
Namık Kemal GÜNDÜZ 0,01 5
TOPLAM 100,00      100.000

 

 

 

Rehber A.Ş.’nin 31.12.2011 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

 

 

 Yönetim Kurulu Başkanı Adil ÖNER
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lokman Y. YILDIZHAN
 Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayazıt BALCI

 

 

III. Yurtdışı Ortaklığı

 

Rehber A.Ş.’nin yurtdışında faaliyet gösteren bir bağımsız denetim şirketi ile bir ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak merkezi İspanya’da bulunan“ANTEA Alliance of Independent Firms” bağımsız firmalar ittifakı derneği üyesidir. Ayrıca merkezi Amerika’da bulunan “Control Solution International” iç kontrol ve denetim şirketinin Türkiye lisansörüdür.

 

 1. Kalite Güvencesi Sistemi ve Sistem Etkinliği

 

Rehber A.Ş. ülkemiz mevzuatında yer alan hükümler, uluslararası denetim standartları, denetim mesleğinin gerektirdiği genel kabul görmüş kural ve düzenlemeler ve Rehber A.Ş.’nin Etik Kuralları doğrultusunda; bağımsız denetim faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, sonuçlarının tarafsızlığı ve doğruluğunu teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi oluşturmuştur.

 

Kalite Güvencesi Sistemi; hizmetin gerektirdiği mesleki gereksinimlerin sağlanması, personel seçimi, personelin mesleki gelişimi, denetimlerin planlanması, görev dağılımı, denetimin zaman planı, bağımsız denetim hizmetinin yürütülmesinde etkin bir kontrol sistemi oluşturulması, müşterilerin kabul edilmesi, mevcut müşterilerle bağımsız denetim ilişkisinin sürdürülmesi, bağımsız denetim çalışmalarının iç kontrolü, kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi konularını içerir ve bu ana başlıkların uygulama prosedürlerini anlatır.

 

 1. İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Bankalar

 

Rehber A.Ş. tarafından 2011 yılında bankalarda herhangi bir bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir.

 

Rehber A.Ş. tarafından 2011 yılında Met-Ay Faktoring Hizmetleri A.Ş. finansal tablolarının denetimi gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinin İç Kontrolü, Mesleki İlke ve Kurallara Uyumu

 

Gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetimlere ait denetim dosyaları ve bu denetimlerde yer alan denetçiler yetkili sorumlu ortak başdenetçi tarafından kalite güvencesi politika ve prosedürleri, mesleki düzenlemeler ile denetim sonuçlarının güvenilirliği açısından incelenmiş ve bu incelemelerin sonuçlarını gösteren görev raporları düzenlenmiştir.

 

Hazırlanan görev raporlarında denetimlerin tüm yönleri ve denetçilerin mesleki davranışlarıyla bağımsızlık ilkesine uygun olduğu; çalışmalarda mesleki özen ve titizliğin sağlandığı, denetim sonuçlarının güvenilir olduğu belirtilmiştir.

 

Görev raporunu düzenleyen yetkili sorumlu ortak başdenetçi, değerlendirme sonuçlarının denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve denetimlerde verimliliği ve etkinliği arttırmak için ilgili denetçilerle bir toplantı düzenleyerek yaptığı tespitleri denetçilere aktarmıştır.

 

 

VII. İstihdam Edilen Bağımsız Denetçilerin Meslek İçi Eğitimi

 

İşe alım süreci Rehber A.Ş. tarafından belirlenen prosedürler izlenerek ve kalite güvence sistemindeki ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

 

Denetim personelinin mesleki eğitim programı;

 1. a)  İş başı eğitim
 2. b) Mesleki yayınların ve yasal düzenlemelerin sürekli takip edilmesini sağlamak üzere bireysel çalışma
 3. c) Firma genelinde düzenlenen eğitim programları
 4. d) Meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve diğer kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, kurs, workshoplar… gibi eğitim faaliyetlerine katılım, ana başlıklarından oluşur.

 

Bu esaslar gözetilerek hazırlanan 2010 yılı eğitim programı şöyledir:

Tüm denetçilerin katıldığı temel mesleki eğitimler aşağıdaki konu başlıklarında yıl içine yayılarak verilmiştir.

 

–     Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Teknikleri, Bağımsız Dış Denetim

–          BDDK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–          EPDK, SPK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

–          Meslek Hukuku, Vergi Hukuku ve dönemde ortaya çıkan değişiklikler

–          Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:X, No:22)

–          Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uygulamaları

–          Türkiye Muhasebe Standartları,

Eğitmenler Rehber A.Ş.’nin başdenetçileri ve sorumlu ortak başdenetçileridir. Konular karmaşıklığı ve denetçilerin mesleki gelişim planlarına göre denetçiler ve denetçi yardımcıları arasında paylaştırılmış, ilgili başdenetçi gözetiminde çalışan denetçi ve denetçi yardımcıları konularla ilgili hazırladıkları sunumları diğer çalışanlarla paylaşmışlardır.

Eğitimlerde güncel mevzuatın izlenmesi yönünde değişikliklerin duyurulması ve tartışılması ile uygulamada sık karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verilmektedir.

VIII. Bankalarda Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar ve Finansal Durum

Rehber A.Ş. 2011 yılında bankalarda bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir. Rehber A.Ş.’nin 2011 hesap dönemi gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir:

 

 A- BRÜT SATIŞLAR 317.100
    – Yurt İçi Satışlar 294.652
    – Diğer Gelirler 22.448
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
C- NET SATIŞLAR 317.100
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (145.694)
    – Satılan Hizmet Maliyeti (-) (145.694)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 171.406
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (97.019)
    – Genel Yönetim Giderleri (-) (97.019)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 74.387
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR. 26.685
    – Faiz Gelirleri 7.517
    – Kambiyo Karları 4.768
    – Diğer Olağan Gelir Karlar 14.400
G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-) (435)
    – Kambiyo Zararları (-) (435)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 100.637
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (1.494.463)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1.393.826)
K- DÖN.KAR.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) (23.595)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (1.427.421)

Yukarıda yer alan gelirlerin hizmet grupları itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

2011 Yılı Gelirlerinin Hizmetlere Dağılımı
Bağımsız Denetim Hizmetleri 193.156
Danışmanlık Hizmetleri 20.276
Diğer 22.448
TOPLAM 317.100

 

Adil ÖNER Lokman Y. YILDIZHAN Ali Bayazıt BALCI
 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

 

REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Kavaklıdere Vergi Dairesi - 7340055266